Přílohy k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí (tiskopis ČÚZK 6.87-2004)

K návrhu na vklad věcného práva k nemovitosti (při jeho vzniku, změně, zániku) podle § 4 odst. 4 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, ve znění zákona č. 90/1996 Sb., se přikládají:

a) Listina, tj.:

Je-li předmětem vkladu reálně oddělovaná část pozemku geometrickým plánem, musí být tento plán nedílnou součástí listiny.

Je-li předmětem vkladu právo odpovídající věcnému břemenu k části pozemku musí být k listině přiložen geometrický plán.

Je-li účastník smlouvy zastoupen zmocněncem, musí být jeho plná moc (hmotněprávní) připojena ke každému vyhotovení listiny jako nedílná součást listiny.

Listiny se přikládají k návrhu na vklad v počtu vyhotovení 2 plus počet účastníků řízení,

b) plná moc (procesní), je-li některý z účastníků zastoupen v řízení před katastrálním úřadem zmocněncem,

c) výpis z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu,

d) listina (originál nebo ověřený opis nebo ověřená kopie listiny), prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993,

e) úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce; tento překlad musí být připojen ke každému vyhotovení listiny,

f) kopie nabídky k převodu bytu nebo ateliéru jeho nájemci (pokud je jím fyzická osoba) a byt nebo ateliér se převádí jiné osobě (§ 22 odst. 1 a 6 zákona č. 72/1994 Sb.),

g) potvrzení bytového družstva, že mu nabyvatel uhradil částku, která odpovídá nesplaceným úvěrům na převáděný byt nebo nebytový prostor, je-li předmětem převodu družstevní byt podle § 24 odst. 1 a 3 zákona č. 72/1994 Sb.,

h) písemný souhlas příslušných orgánů (§ 22 odst. 5 a 7 zákona č. 72/1994 Sb.) při převodu bytu zvláštního určení a při převodu vlastnictví jednotky sloužící účelům civilní obrany,

i) další přílohy, kterými navrhovatel dokládá skutečnosti, které katastrální úřad zkoumá podle §5 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., ve znění zákona č. 90/1996 Sb., v řízení o povolení vkladu, např. územní rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu s dělením či scelováním pozemků, je-li předmětem právního úkonu reálně oddělená část pozemku, nebo souhlas soudu s právním úkonem zákonných zástupců, kteří jsou povinni spravovat majetek těch, které zastupují, apod.

 

Ostatní přílohy

Katastrální úřad

Evropský katastrální úřad reprezentuje podrobný seznam pracovišť katastrálního úřadu České republiky. Cílem je, aby návštěvníci internetu mohli používat jednoduchý navigátor, který jim umožní snadnou orientaci mezi adresami jednotlivých katastrálních úřadů. Portál Katastrálního úřadu rovněž přináší hodnotné odkazy na služby v oblasti obchodu s nemovitostmi jako jsou realitní kanceláře, přímí prodejci nemovitostí a finanční poradci.

Rovněž můžete použít on-line aplikace Katastr nemovitostí nahlížení, k získávání podrobných informací o nemovitostech.

Přidat k oblíbeným
www.katastralni-urad.eu

Kam dál? Pronájem bytů, Katastr nemovitostí, Nahlížení do katastru nemovitostí, Katastr nemovitostí, Katastrální mapy, Katastr nemovitostí - nahlížení, Prodej domu, Prodej nemovitostí, Reality Plzeň, Byty Plzeň, Byty Brno, Reality České Budějovice, Brno Reality, Pronájem bytů, Pojištění domácnosti, Pojištění nemovitosti, Pojištění odpovědnosti,