Katastr nemovitostí

Katastr

úřední soupis, resp. informační systém objektů téhož druhu (např. soupis osob, daňových poplatníků, pozemků, inženýrských sítí apod.) podle vymezeného území

Katastr nemovitostí (KN)

geometrické určení, soupis a popis nemovitostí, jehož součástí je evidence právních vztahů k těmto nemovitostem; evidenční nástroj pro uskutečňování funkcí státu při ochraně právních vztahů a při využívání a ochraně nemovitostí

Katastr nemovitostí ČR

soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení, zdroj informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Katastrální pracoviště

vnitřní organizační jednotka katastrálního úřadu zřízená od 1.1.2004 podle příslušného zákona

Katastrální úřad (KÚ)

územní orgán státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky zřízený zákonem

Katastrální operát

1: souhrn měřického a písemného operátu pozemkového katastru

2: souborné označení pro dokumentační materiály potřebné pro vedení a obnovu katastru nemovitostí ČR (soubor geodetických informací katastru nemovitostí, soubor popisných informací katastru nemovitostí, souhrnné přehledy o půdním fondu z katastru nemovitostí, dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, sbírka listin)

Katastrální mapa

polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechna katastrální území a všechny nemovitosti, které jsou předmětem katastru. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků; stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu na terén

Katastrální řízení

souhrn činností (místní šetření a měření) prováděných pro založení nebo obnovení pozemkového katastru

Katastrální úřad

Evropský katastrální úřad reprezentuje podrobný seznam pracovišť katastrálního úřadu České republiky. Cílem je, aby návštěvníci internetu mohli používat jednoduchý navigátor, který jim umožní snadnou orientaci mezi adresami jednotlivých katastrálních úřadů. Portál Katastrálního úřadu rovněž přináší hodnotné odkazy na služby v oblasti obchodu s nemovitostmi jako jsou realitní kanceláře, přímí prodejci nemovitostí a finanční poradci.

Rovněž můžete použít on-line aplikace Katastr nemovitostí nahlížení, k získávání podrobných informací o nemovitostech.

Přidat k oblíbeným
www.katastralni-urad.eu

Kam dál? Pronájem bytů, Katastr nemovitostí, Nahlížení do katastru nemovitostí, Katastr nemovitostí, Katastrální mapy, Katastr nemovitostí - nahlížení, Prodej domu, Prodej nemovitostí, Reality Plzeň, Byty Plzeň, Byty Brno, Reality České Budějovice, Brno Reality, Pronájem bytů, Pojištění domácnosti, Pojištění nemovitosti, Pojištění odpovědnosti,